voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden verhuur Droomvakantie Veluwe – Hulshorst

Versie 18.08.2020

 

1. TOEPASSING

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning in Hulshorst, bekend onder de term ‘Droomvakantie Veluwe’ gelegen aan de Oudeweg 4C.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die een overeenkomst sluit met de verhuurder betrekking tot huur/gebruik van de vakantiewoning. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde vakantiewoning. Onder verhuurder wordt verstaan de eigenaren van Droomvakantie Veluwe verder veelal aangeduid als ‘wij’.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen

2. RESERVERING

2.1 Alleen reserveringen van personen vanaf 18 jaar kunnen wij in behandeling nemen.

2.2 Reserveringen kunt u maken via www.droomvakantieveluwe.nl, per e-mail of telefonisch.

2.3 Een reserveringsaanvraag is bindend en kan niet tussentijds geannuleerd worden. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier op http://www.droomvakantieveluwe.nl/contact of per telefoon.

2.4 Na uw reserveringsaanvraag  ontvangt u van ons altijd direct per email een ontvangstbevestiging. Indien u na 10 minuten niets heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. We sturen de bevestiging graag nogmaals.

2.5 Na de reserveringsaanvraag ontvangt u – bij acceptatie – binnen 3 dagen een bevestiging per e-mail met de factuur en nogmaals de algemene voorwaarden. Ontvangt u geen bericht binnen 3 dagen? Neem dan contact op zodat we de reserveringsaanvraag kunnen bespreken.

2.6 Tussen u en ons  komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u hebben verzonden.

2.7 Wij verzoeken u de gegevens op de bevestiging op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden moet u z.s.m. kenbaar te maken, maar uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst.

3. IN DE PLAATS STELLING

3.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de vakantiewoning onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de bij reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

3.2 Indien u en verhuurder zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom,  eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

4. TARIEVEN

4.1 De tarieven op de website van www.droomvakantieveluwe.nl zijn niet bindend voor toekomstige boekingen. Wij behouden ons het recht voor deze tarieven te wijzigen.

4.2 U maakt uw reservering tegen de op dat moment geldende prijzen en tarieven. De huurprijs op uw bevestiging en op de factuur is bindend.

4.3 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door ons is verzonden.

4.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW

4.5 De huurprijs is inclusief water-, electra- en energiekosten.

5. BETALINGEN

5.1 U betaalt 30% van de totale factuur bedrag per ommegaande (binnen 48 uur) na het ontvangen van de reserveringsbevestiging. De resterende reissom dient uiterlijk zes weken voor aankomst voldaan te worden. Bij aankomst binnen 6 weken na de boekingsaanvraag dient de betaling in één keer voldaan te worden.

5.2 Als er tijdens uw verblijf extra kosten zijn gemaakt, moeten deze op de vertrek dag afgerekend zijn.

5.3 Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

5.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

6. BORGSOM

6.1 De borgsom bedraagt € 100,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

6.2 Indien noodzakelijk kan onder andere  in mindering worden gebracht:

a de kosten van de schoonmaak van de woning,

b de kosten van te vervangen voorwerpen, meubels of apparatuur die tijdens de verhuur zijn gebroken, gebarsten of beschadigd en die tijdens de verhuur excessief gebruikt zijn en

c de kosten van het reinigen van dekbedden die zijn vervuild, van een schadeloosstelling voor elk soort schade aan gordijnen, behang, plafonds, tapijten, vloerbedekking, ramen, lakens, etc.

6.3 De borgsom wordt op de factuur separaat vermeld zodat het bedrag duidelijk is afgebakend van de verblijfskosten

6.4 De borgsom moet tezamen met de restant betaling  van de huursom worden voldaan.

6.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van ons op de huurder binnen 4 dagen na vertrek teruggestort.

7. GEMEENTEHEFFING

7.1 De tarieven voor het huren van de vakantiewoning zijn inclusief gemeenteheffing (toeristenbelasting). De hoogte hiervan is afhankelijk van de vaststelling daarvan door de gemeente Nunspeet. U vindt dit bedrag gespecificeerd op de factuur.

8. ANNULEREN

8.1 Indien u onverhoopt moet annuleren zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a Bij annulering tot de 42e dag vóór aanvang van uw verblijf bent u 25% van het factuurbedrag verschuldigd.

b Bij annulering vanaf de 42e tot de 28e dag vóór aanvang van uw verblijf bent u 40% van het factuurbedrag verschuldigd.
c Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag vóór aanvang van uw verblijf bent u 70% van het factuurbedrag verschuldigd.

d  Bij annulering vanaf de 14e dag tot en met de 1e verblijfs dag van het verblijf of later bent u het gehele factuurbedrag verschuldigd.

U kunt zich tegen deze kosten verzekeren door het afsluiten van een annuleringsverzekering met dekking voor een Nederlands recreatieobject.

8.2 In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

8.3  De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

  1. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.
  2. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.
  3. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt of is geworden zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis, brand. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

 9. SCHADE

9.1 Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk aan ons gemeld te worden en ter plaatse te worden vergoed

9.2 Na afloop van het verblijf in ons vakantiehuis worden evt. bijkomende kosten zoals niet ingeleverde sleutels, extra schoonmaakkosten en geconstateerde beschadigingen of vermissing van, in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken doorbelast middels een factuur.

 10. VERBLIJF

10.1 U kunt op de aankomst dag aankomen na 15.00 uur of een andere tijd indien dit vooraf is overeengekomen. Wij zullen altijd proberen om het huis zo vroeg mogelijk beschikbaar te hebben maar één en ander is afhankelijk van de bezetting.

10.2 Na aankomst verwachten wij een berichtje via de telefoon, per mail of WhatsApp zodat wij kort kunnen kennismaken en eventuele vragen of problemen kunnen bespreken.

10.3 Op de vertrekdatum moet u het de woning vóór 11 uur verlaten. Hiervan kan in overleg worden afgeweken indien de beschikbaarheid dit toelaat. Wij verwachten een berichtje wanneer u gaat vertrekken zodat wij de sleutel weer in ontvangst kunnen nemen.

10.4 Wij behouden ons het recht voor om op de vertrek dag voor vertrek een eindcontrole uit te voeren verband houdend met de staat en compleetheid van de accommodatie en de inventaris.

10.5 Er mogen maximaal 5 (bij uitzondering 6) personen in de woning verblijven.

10.6 Voor het plegen van dringend noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd.

10.7 De huurder mag de verhuurder nimmer de toegang tot de woning weigeren als zij dit vragen.

10.8 Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

 11. REGELS

11.1 In het vakantiehuis zijn huisdieren alleen in overleg en tegen meerprijs toegestaan.

11.2 Er mag niet gerookt worden in het vakantiehuis

11.3 Er mogen geen feesten gegeven worden in en rond het vakantiehuis

11.4 Open vuur is in en rond de woning niet toegestaan vanwege brandgevaar voor de rieten kap

12. INTERNET

12.1 Het is de gebruiker niet toegestaan om het WiFi netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden. Ook mag het WiFi netwerk niet gebruikt worden voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan. Voor wat betreft het gebruik van de beschikbaar gestelde bandbreedte geldt een zogeheten fair-use policy. In het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden zoals bijvoorbeeld films en CD-image bestanden te down- dan wel te uploaden. Wij behouden ons het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten peer-to-peer verbindingen te blokkeren. Ook indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Wij bieden WIFI aan als extra service. Aan de functionaliteit van onze WIFI kunnen geen rechten worden ontleend.

13. SCHOONMAAK

13.1 U treft de vakantiewoning schoon aan, is dit niet het geval, dan verzoeken wij u dit meteen kenbaar te maken. De schoonmaakkosten bij normaal gebruik zijn in de huurprijs opgenomen. Als er sprake is van buitensporige vervuiling, kunnen extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. U dient de woning netjes achter te laten (dus: geen vuile vaat laten staan, vuilniszak in de container etc).

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

a diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;

b weersomstandigheden;

c ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden buiten onze verantwoordelijkheid.

14.2 de huurder en medehuurders zijn aansprakelijk voor alle verlies of schade die voor ons of derden is ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de woning bevinden alsmede alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij bij zich hebben.

14.3 Verhuurder noch huurder zijn aansprakelijk voor schade wegens het niet of onvoldoende functioneren van algemene nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en/of kabel(televisie).

15. SERVICE

15.1 Verhuurder streeft hoge kwaliteit van dienstverlening na, zodanig dat huurder met plezier zal terugdenken aan een verblijf bij Droomvakantie Veluwe. Mocht de huurder tijdens het verblijft storingen of andere onvolkomenheden aan de woning of inventaris aantreffen, dan dient u deze  direct te melden bij ons zodat wij ons zullen inspannen om een en ander zo spoedig mogelijk op te lossen.

16. KLACHTEN

16.1 Ondanks onze zorg en inspanning om optimale kwaliteit aan te bieden kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Uiterlijk heeft u 1 maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Droomvakantie Veluwe, Oudeweg 4C, 8077 SR Hulshorst o.v.v. boekingsbevestigingsnummer, NAW-gegevens, en datum verblijf. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op de overeenkomst tussen de huurder enerzijds en de verhuurder anderzijds is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien de gedaagde partij in Nederland woonachtig is, is de rechtbank van diens woonplaats bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen huurder enerzijds en de verhuurder anderzijds. Ten aanzien van de gedaagde die geen woonplaats heeft in Nederland is de rechtbank te Zwolle bevoegd.